Tsåahka-lïerehtimmieh

Ordliste

Test deg selv - Quizlet!
L V
lïerh daejtie baakojde

lære disse ordene

lïerh gellielaakan

lær på forskjellige måter

vaestedh gyhtjelasside

svar på spørsmålene

vuesiehtimmien gaavhtan

for eksempel