Laavloeh - Lïerh saemien

Lohkehtæjjan bïhkedimmie

SANGER OG MUSIKK I SØRSAMISK SPRÅKOPPLÆRING

FAG: SØRSAMISK 1 (og 2)

MÅLGRUPPE: 5.-10. klasse

ANDRE: videregående skole, småskolen og voksenopplæring

Digital læringsressurs

-

Kompetansemål i læreplanen:

Sørsamisk som førstespråk, SFS - grunnskolen:

-

Etter 7. trinn:

- mestre sentrale regler i formverk og ortografi og skrive tekster med variert setningsbygning og funksjonell tegnsetting (delvis)

- bøye substantiv i entall og flertall (delvis)

- bøye verb i presens og preteritum og gjenkjenne imperativformer og kondisjonalisformer i de samiske språkene der disse finnes (delvis)

-

Etter 10. trinn:

- gjøre rede for stadieveksling / omlyd (delvis)

- mestre grunnleggende bøyning av verb i indikativ, imperativ og kondisjonalis og gjenkjenne potensialisformer i de språkene der disse finnes (delvis)

- mestre grunnleggende bøyning av nomen i entall og flertall (delvis)

-

Hvordan arbeide med sangene.

Det er laget to versjoner av sangene - en med tekst og en uten. Sangtekstene kan brukes som mønstertekster, slik at elevene selv kan skrive sine egne tekster og synge dem til melodiene uten tekst. På denne måten kan dere øve på det som er aktuelt for dere underveis i opplæringa.

Nedenfor følger det som dekkes av grammatisk innhold i sangene. Vi har hatt fokus på den praktiske siden av grammatikken, og f.eks. sagt at 3. person har endelser (-a, -e, -ie, -oe), selv om 3. person i presens ikke teoretisk har endelser. Det har vi gjort for at elevene skal kjenne igjen alle formene. Vi har også tatt med flere bokstaver i endelsene (f.eks. -jægan istedetfor -gan i likestavelsesverb presens) med samme begrunnelse.

-

SANG 1: MINNGIE-GIETJIEH, presens

Elevene øver:

 • Verbendelser i presens for alle ni personer
 • Likestavelsesverb: vïenhtedh IV
 • Ulikestavelseverb: goltelidh
 • Imperativ: goltelh, goltelidien, goltelidie
 • Pronomen: nominativ (alle), akkusativ (1.p. entall)
 • Spørrepronomen: maam

SANG 2: MINNGIE-GIETJIEH, preteritum

 • Verbendelser i preteritum for alle ni personer
 • Likestavelsesverb: vïenhtedh IV
 • Ulikestavelseverb: goltelidh
 • Pronomen: nominativ (alle), akkusativ (1.p. entall)
 • Spørrepronomen: maam

La elevene gruble/sjekke om endelsene for 2- og 4-stavelsesverb er lik endelsene for 3-stavelsesverb i preteritum, før du bekrefter at slik er det.

SANG 3: VOKALH JORKESIEH (I)

Elevene øver:

 • Gruppe I-verb: 1.-3.p. entall presens og preteritum, perfektum og gerundium
 • Nekting: 1. og 3.p. presens og preteritum (im, ij, idtjim, idtji, idtji maam-gan,..)
 • Verb og omlydsmønster:
 • vedtedh (e->a)
 • bissedh (i->æ)
 • utnedh (u->å)
 • tjaeledh (ae->aa)
 • jiehtedh (ie->ea)
 • vuejnedh (ue->ua)
 • båetedh (åe->åa)
 • Substantiv: akkusativ entall og flertall; illativ entall og flertall
 • beapmoe
 • bïenje
 • guelie
 • dååpmehke
 • luste
 • prievie
 • voelpe
 • aajja
 • vaerie
 • iehkede
 • gåetie
 • Pronomen: manne, datne, dïhte; sån
 • Påpekende pronomen: akkusativ entall (dam)
 • Spørrepronomen: akkusativ og illativ entall; illativ flertall (gïese, maam, giejtie,..)
 • Andre spørreord/spørreadverb: guktie, gogkoe, gåessie, gustie
 • Tidspunkt: genitiv og illativ (iehkeden, iehkiedasse)
 • Setningspartikler/konjunksjoner/interjeksjoner: jis, hov, bist, gujht, nov

SANG 4: VOKALH JORKESIEH (II)

Elevene øver:

 • Gruppe II-verb: 1.-3.p. entall presens og preteritum, perfektum og gerundium
 • Nekting: aellieh mïsse .....
 • Verb og omlydsmønster:
 • darjodh (a->o)
 • gæljodh (æ->y)
 • årrodh (å->o)
 • laavlodh (aa->åå)
 • tjearodh (ea->yö)
 • gåarodh (åa->åå)
 • Substantiv: nominativ entall og flertall, ...
 • leaksoe
 • vïelle
 • tjidtjie
 • aehtjie
 • aajja
 • maana
 • jyöne
 • Spørreadverb: Mannasinie
 • Forklaring (adverb): Dannasinie
 • Stedsadverb: inessiv (daesnie, desnie)
 • Måtesadverb: naemhtie, nemhtie
 • Tidsadverb: daelie og dellie

SANG 5: VOKALH JORKESIEH (IV)

Elevene øver:

 • Gruppe IV-verb: 3.p. entall, 1.p. totall, 3.p. flertall
 • Verb og omlydsmønster:
 • barkedh (a->a->e->e)
 • tjabredh
 • fahtedh
 • fassedh
 • tjaffedh
 • mïnnedh (ï->æ->i->i)
 • sovkedh (o->å->u->u)
 • jårredh (å->å->e->e)
 • gaavnedh (aa->aa->ae->ae)
 • roehtedh (oe->ua->ue->ue)
 • voessjedh
 • tjïekedh (ïe->ea->ie->ie)
 • råakedh (åa->åa->åe->åe)
 • aebliehtovvedh (o->å->u->u) (lik sovkedh)
 • gïehtelidh
 • Substantiv: nominativ entall og flertall, akkusativ entall
 • aebliehtadtje
 • biejjie
 • prïhtjege
 • vïnhtse
 • Pronomen: månnoeh; sån, min, sih
 • Spørrepronomen: mejnie
 • Tidsperiode: akkustativ (biejjiem)
 • Setningspartikler/konjunksjoner/interjeksjoner: hov, aaj, mihk, badth, åå jöödtedh maa

SANG 6: GÏEN DAH GÏEJH?

Elevene øver:

 • Verb: perfektum
 • vaedtsedh I
 • goetsedh IV
 • roehtedh IV
 • hajkedh IV
 • vaarredh IV
 • mïnnedh IV
 • tjaarhvedh IV
 • tjoejkedh IV
 • Substantiv: nominativ entall og flertall
 • gïeje
 • aajja
 • aajjuve
 • aahka
 • aahkuve
 • bïenje
 • sarve
 • almetje
 • bovtse
 • hierkie
 • maana
 • Possessivt suffiks: aahkedh, vïelledh
 • Spørrepronomen: nominativ og genitiv entall og flertall (mij, gie)
 • Påpekende pronomen: nominativ flertall (daate, doete, dohte)
 • Stedsadverb: daagkoe, dagkoe, doegkoe, dogkoe, daesnie, desnie, duesnie, dusnie

SANG 7: SKUVLEN TJAEBPEMES BAERNIE

Elevene øver:

 • Verb: vuartasjidh, vuejnedh I, mojjehtidh, guarkedh III
 • Nekting: im guarkah
 • Substantiv: genitiv entall, komitativ entall og flertall
 • skuvle
 • baernie
 • voepte
 • tjelmie
 • njaelmie
 • Adjektiv: tjaebpies (superlativ), hujnies
 • Pronomen: satne, manne
 • Tilstand: (inessiv) hujnesne
 • Tidsadverb: gosse

SANG 8: LUSTEN GIELHTIE

Eleven øver:

 • Substantiv: endelsene -a, -e, -ie og -oe
 • Substantiv: omlyd i illativ entall med endelsen -n, og flertall uten omlyd med endelsen -ide
 • Substantiv: illativ uten omlyd i entall og flertall, med endelsene -se og -ide
 • (luste)
 • garhke
 • ledtie
 • tjidtjie
 • buvrie
 • vaerie
 • reakta
 • jiekie
 • muahra
 • vuelie
 • åabpa
 • gåetie
 • elkie, tjidtjie, buvrie, aehtjie, tjietsie, guelie, gåeskie, seasa, vïelle, gaahtoe
 • vuebnie, hurrie, tjietsie, ledtie, sirrie, gaerie, såekie
 • måvhka, stovle, våarhkoe, gærhkoe, kåahpe, tsåahka, okse, klaase, seanghkoe, sjåarhta, vaarjoe, skaarja
 • bïenje, aahka, ståapa/ståapoe, skåajje, seasa, laavloe, dajve
 • Adjektiv (predikativ): plædtjan, håjnan
 • Gruppe I-verb i 1.p. entall:
 • vedtedh
 • bissedh
 • juhtedh
 • vaedtsedh
 • jiehtedh
 • vuetsedh
 • båetedh
 • Postposisjon: (gielhtie)

SANG 9: TJAEBPIES NEJPIE

Eleven øver:

 • Substantiv: akkusativ entall
 • nejpie
 • moere
 • dahpe
 • tjåervie
 • johke
 • buste
 • joptse
 • krovhte
 • båssjoe
 • viehkie
 • aahka
 • guessie
 • skoedtje
 • Verb: 1.p. presens og preteritum
 • darjodh II, voeledh IV, tsaekedh I, gaavnedh IV, gadtsedh IV, voessjedh IV, daarpesjidh, gihtjedh VI, bööredh VI, tjaangedh IV, geehtedh VI, garvodh/gårvodh II
 • Påpekende pronomen: illativ, inessiv, elativ, komitativ entall
 • Postposisjon: lïhke
 • Setningspartikler/konjunksjoner/interjeksjoner: jïh, læjhkan

SANG 10: GEAJNOEN MIETIE

Eleven øver:

 • Substantiv: illativ, inessiv, elativ
 • geajnoe
 • pruvvie
 • jeanoe
 • gåetie
 • baalka
 • vaerie
 • jieleme
 • Adjektiv: staake
 • Verbbøyning: 1.p. entall
 • vuejedh I
 • båetedh I
 • åeredh I
 • vïssjehtovvedh IV
 • vaedtsedh I
 • tjåadtjodh II
 • sïjhtedh IV
 • jieledh I
 • Adverb:
 • Måtesadverb: spaajhte
 • Tidsadverb: daelie, dellie
 • Stedsadverb: desnie, debpene
 • Tidsadverb: gosse
 • Pronomen: manne
 • Påpekende pronomen: dohte
 • Postposisjoner: mietie, rastah
 • Preposisjon (her): rastah
 • Setningspartikler/konjunksjoner/interjeksjoner: joe, jis