Laavloeh - Lïerh saemien
Bakgrunnsbilde
Foto: Madeleine Renhuvud. All rights reserved.

6 - Gïen dah gïejh?

Daennie laavloemisnie maahtah lïeredh: baakoeh fuelhkien bïjre, påpekende pronovmenh, sijjie-adverbh jïh verbh gosse perfektum. Aaj maahtah jïjtjedh tekstem tjaeledh jïh laavlodh.