Laavloeh - Lïerh saemien

4.2 - Jienebh vïersh

Naemhtie åenehks vokaalh verbe-dåehkesne II jorkesieh

Daesnie jienebh teksth seamma maallen mietie gaavnh.