Laavloeh - Lïerh saemien

4.4 - Jienebh vïersh

Naemhtie guhkies vokaalh verbe-dåehkesne II jorkesieh

Daesnie jienebh teksth seamma maallen mietie gaavnh.