Saemien histovrije - tïjjeraajroe (1700-2000 Kr.m.)
Duogášgovva
All rights reserved.

1 - Tïjjeraajroe

Ulmie lohkehtæmman:

Learohke edtja gaavnedh guktie, vuesiehtimmien gaavhtan dïhte mij daan beajjan heannadamme Saepmiem jïh Nöörjem tsavtseme, jïh digkiedidh guktie sïebredahke orreme jis mij  jeatjhlaakan heannadamme.