2.3 - Daajrah...?

Guvvie vuesehte guktie tjelmiem vååjnoe
Creative Commons by-nc-sa
Guvvie vuesehte guktie tjelmiem vååjnoe
Govva: Erika Jonsson, Saemien lohkemejarnge Elgå.
Guvvie vuesehte guktie tjelmiem vååjnoe
Creative Commons by-nc-sa
Govva: .

Mannasinie jïjjege tjeehpes/veelkes klaerine vuejnebe?

Tjelmien leah göökte ovmese våajnoesellh, juktie maehtebe vuejnedh. Voestes selle goh sööjmes filme, klaerieh vuesehte men jïjnjh tjoevke daarpesje jis edtja dïjpedh.

Mubpien selle lea goh sneehpes filme, barre tjeehpes/veelkes guvvieh vuesehte jïh vaenie tjoevke daarpesje. Jïjjege jemhkele sjædta jïh tjelmie maahta barre tjeehpes/veelkes klaerieh vuesiehtidh, dan åvteste dah "klaerieh-sellh" tjoevkem daarpesjieh.

Mannasinie dyjrh tjelmieh gåabpegh bielesne utnieh?

Dyjrh tjuerieh geehtedidh juktie eah juvrh sijjem vaeltieh. Dellie vihkeles gaajhkh lehkeste vuejnedh.