9.2 - Vaajmoen bïjre

Lyd: 
Govva
Creative Commons by-nc-sa
Govva: https://pixabay.com.

Vaajmoe lea bollen garra bielesne mïelken nuelesne jïh gåbloej gaskemes.

Dov vaajmoe lea seamma stoere goh dov tjarme.

Vaajmoe vïrrem åeriej mietie eejnegen jïevkehte, saaht seamma jis datne åarah jallh vaarrh.

Bïejh gïetem mïelken garra bielese dle maahtah damtedh guktie vaajmoe jïevkehte.

Pulse leah man gellien tjïektjh vaajmoe tjeaktja fïerhten minudtem.

Pulsem aaj damth jis göökte soermh biejh gïeten lïhtsen bijjelen, tjïektjedh-åerien rastah.

Geerve almetjh vïjhte - tjïjhtje lijhterh vïrrh bollesne utnieh, mohte maanan unnebe medtie nieljie lijhterh.