Åarjelsaemien raajese-learoe

Learoevierhtien bïjre

Målgruppe

- elever i ungdomsskolen

- elever på mellomtrinnet og i videregående skole

- voksne som lærer seg sørsamisk

Denne læringsressursen om sørsamisk setningslære/syntaks gir en innføring i oppbygningen av det sørsamiske språket. Det er på ingen måte uttømmende. Selv om hovedfokuset er setningsoppbygning og -analyse, så starter vi med repetisjon av ordklasser og fraser. Det er viktig at elevene kan dette før de starter med setningsanalysen. Det er naturlig at ordklasser og til dels fraser er gjennomgått på mellomtrinnet/småskoletrinnet.

Læringsressursen har hentet en god del inspirasjon fra Montessoripedagogikken, hvor arbeidet med ordklasser, fraser og setningsanalyse allerede påbegynnes i barnehagen og på småskolenivå. Men dette læremidlet er ikke et Montessori læremiddel.

Takk til Snåsa Montessoriskole, som tok i mot oss og inspirerte oss og til BRIO, som lot oss bruke Eva Kito-Anderssons fortelling om ordklassefamilien. Fortellingen er tilpasset det sørsamiske språket.

Tekstide tjaaleme:

  • Sig-Britt Persson
  • Elin Fjellheim

Teksti CC-lisense: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

Guvviedamme:

  • Madeleine Renhuvud

Guvvieh: Madeleine Renhuvud jïh Saemien lohkemejarnge. All rights reserved.

Digitaale learoe-vierhtiem dorjeme:

  • Elin Fjellheim

Referanse-dåehkien sisnie:

  • Anita Dunfjeld Aagård
  • Marit Margrethe Fjellheim
  • Mikael Vinka

Saemiedigkie beetnehvierhtiejgujmie dåårjeme.

Gæjhtoe gaajhkesidie daejtie gïeh viehkiehtamme!

Saemien lohkemejarngen luvhtie