Sámi didaktihkka

1.2 - Oainnut skuvla birra

Servodagas lea máŋggat sierralágan intreassat ja dáid vuođul iešguhtege joavkkut figget ovddidit skuvla. Dát intreassat bohtet olbmuid vuođđooainnuin ja jurddašanvugiin. Dábáleamos oainnut leat ekonomalaš-márkanastinoaidnu, humanisttalaš oaidnu, jnv. Dan lassin skuvlaintreassaide váikkuhit maid pedagogalaš vuođđooainnut ja politihkalaš ideologiijat. Go leat olu iešguhtetláganintreassat skuvla ektui, de lea lunddolaš ahte leat olu oainnut das maid áššiid skuvlaoahpahusas galgá deattuhit ja mat leat skuvla váldodoaimmat. Sierralágan oainnut dagahit earuid doasaoainnuide mo skuvla galggašii ovdánahttit ja maid áššiid skuvlaoahpahusas galgá deattuhit.

Skuvla lea ásahuvvon vai servodat ovdána stáhta ráđđehusa guhkesáigge ulbmiliid guvlui. Daid ulbmiliid ollašuhttima vuođul sáhttáge jearrat:

Galgágo skuvlafiggat

  • seailluhit servodaga dálá dili. Galgágo skuvlaoahppan leat dakkár mii man vuođul servodaga láhttut sáhttet seailluhit servodaga dahje dan osiid? Servodaga seailluheapmi seammaláganin vuođđuduvvá konservatiivvalaš ideologiijai.
  • figgat nuppástuhttit servodaga, ovddidit servodaga. Skuvla addá servodaga lahtuide válmmašvuođaid main sii ovddidit servodaga dahje dahká vejolažžan servodaga ovdáneami. Galgágo skuvlaoahppan leat dakkár mii ođasmahttá servodaga dahje dan osiid? Servodaga nuppástuhttin vuođđuduvvá pragmatismmalaš ideologiijai.
  • ođđasit hukset servodaga. Galgágo skuvlaoahppan leat dakkár man vuođul servodat huksejuvvo ođđasit dahje dan osiid? Servodaga huksen ođđasit vuođđuduvvá rekonstruktionisttalaš ideologiijai.

Lea lunddolaš ahte skuvla ii ollašuhtto dušše ovtta ulbmila dahje figgamuša vuođul. Skuvla figgá muhtun osiin seailluhit, muhtun osiin ođasmahttit ja muhtun osiin ođđasit hukset servodaga. Dan vuođul čuožžilit gažaldagat:

  1. Mat leat áššit dahje dilit maid galgá seailluhit?
  2. Mat leat áššit dahje dilit maid galgá ođasmahttit?
  3. Mat leat dakkár áššit maid galgá hukset ollásit ođđasit?