Sámi didaktihkka

1.5 - Ovttaskaš olbmo skuvlendárbbut

Ovttaskas olbmo dárbu oažžut skuvlejumi šaddá olbmo hálos háhkat dieđuid ja oahppat kultuvra. Daid dieđuid ja oahppu olmmoš atná ávkin doaimmadettiin servodagas ja daid olmmoš geavaha ahte čeavžá eallimasttas. Skuvla lea árvomáilmmi ovddideaddji ja dat movttiidahttá olbmo. Skuvla veahkeha servodatlaš problemaid áicamis, doaibmama plánemis ja politihkalaš válddigeavaheami dovdamis. Dát leat vuođđoáššit, main šaddá ovttaskas olbmui dárbu oažžut skuvlejumi.

Skuvla doaimmat ovttaskas olbmo skuvladárbbuid ektui

a) Skuvla ovddida kognitiivvalaččat ovttaskas olbmo oahpahusdoaimma bokte. Dainna doaimmain skuvla addá olbmui čuvgehusa, lokte ja viiddida olbmo diehtodási ja dáidduid. Skuvla galgá dahkat vejolažžan olbmo beassama alit skuvladásiide. Ná skuvla addá olbmui vejolašvuođaid ovdánit eallimasttas, ráhkadit iežas karrieara, gávdnat iežas ealáhusvuogi ja dihto láhkái hálddašit eallimasttas.

b) Skuvla sosiálalaš doaibman skuvla ovddida olbmo árvvuid, doaladumiid, vuordámušaid, eallinoainnu jnv. Ná olbmui šaddá válmmašvuohta ovttasdoaibmat eará olbmuiguin ja ávkin atnit dáidduidis ja máhtuidis sosiálalaččat dohkálaš vugiid mielde. Daid sosiálalaš dáidduin olmmoš sáhttá oažžut sutnje heivvolaš sosiálalaš saji servodagas ja oažžut sutnje gullevaš sosiálalaš árvvu.

c) Skuvla berre oaččut olbmo čuovvut ja dohkkehit sosiálalaš kontrolla. Skuvla galgá sajáiduhttit olbmo skuvlii, bargui ja servodatlaš doaimmaide sihke addit dohkálaš gelbbolašvuođa. Dán doaibmaosiin skuvlejupmi addá olbmui vejolašvuođa ja friddjavuođa ohcat ja gávdnat iežas saji servodagaš.

d) Skuvllas ja oahpahusas oahpaheaddjit ja eará bargit fertejit fuolahit ahte olbmuid šaddá dearvvas ja čielga iešgovva sihke nana iešdovdu.

e) Skuvla ja oahpahus galget leat lágiduvvon ja organiserejuvvon nu, ahte daidda oassálastin lea iešalddes jo bálkkašupmi olbmui.

Skuvlejumi sosiálalaš dárbu šaddá skuvlejumi politihkalaš funkšuvnnain. Okta dain funkšuvnnain lea hapmet olbmui gova servodagas mas son eallá. Skuvllas lea stuorra mearkkašupmi servodatgovalaš oainnu šaddamis, namalassii servodatfágaoahpaheapmi hábme olbmo servodatgovalaš oainnu. Nubbi politihkalaš funkšuvdna lea politihkalaš doaladumiid hábmen. Vaikke doaladumiide váikkuheapmi ii leatge dihtomielalaš, de liikká skuvlejupmi lasiha olbmo politihkalaš aktiivvalašvuođa ja dárbbu oažžut lasi skuvlejumi ja oahppu ja váldit lasi skuvlejumi. Goalmmát skuvlejumi oažžuma sosiálalaš dárbu šaddá skuvla válljendoaimmas, namalassii servodaga ásahusaid, servviid ja fitnodagaid jođiheaddjiid ja hoavddaid válljemis. Dan lassin skuvllas leat čiegusfunkšuvnnat, mat dagahit sosiálalaš dárbbu skuvlejume oažžumii. Skuvllas oahpahuvvojit maid dakkár áššit maid olmmoš ii dárbbaš servodagas eallimis. Dakkár oahpahusa geažil olmmoš gáidá servodagas ja dagaha servodatlaš eahpesolidáralašvuođa.